Aktualności

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Krasnostawski przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”. Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Uprzejmie informuję, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III oraz Module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),

Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu pracy dla 24 osób w wieku 18-25 lat objętych programem usamodzielniania -uczestników projektu pn. „Aktywni i samodzielni” przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

telefon / fax telefon

(+82) 576 72 97 | (+82) 576 71 06

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Realizacja: Cedrowa Grupa