odwiedzin: 00440
dzisiaj: 5
on-line: 2DPS KRASNYSTAWDomy Pomocy Społecznej

      Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

      Kierowanie do domu pomocy społecznej.
      Do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych opiekun prawny musi mieć zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie podopiecznego w domu pomocy społecznej.
     Następnie pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza u osoby zainteresowanej wywiad środowiskowy i ustala jej dochód.

      Skierowanie osoby do domu pomocy społecznej następuje w drodze postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

      Umieszczanie w domu pomocy społecznej.
      Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

      Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
- małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą :
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium (542,00złx300%=1626,00zł)
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456,00złx300%=1368,00zł)
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli:
- wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
- występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
- małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
- osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Na terenie powiatu krasnostawskiego funkcjonują 4 domy pomocy społecznej:

1) Dom Pomocy Społecznej w Bończy jest placówką dysponującą 90 miejscami, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Dom dysponuje następującymi obiektami:
- budynek główny - pałac pozostający pod nadzorem służb konserwacji zabytków, stanowiący bazę mieszkalną z wydzieloną częścią kuchenną wraz z zapleczem,
- budynek administracyjno-mieszkalny - w którym umiejscowione są pomieszczenia administracyjno-biurowe, pralnia, kotłownia olejowa /centralna/ oraz część mieszkalna dla podopiecznych,
- budynek magazynowo-garażowy - pełniący funkcję zaplecza magazynowo-garażowego,
- pawilon mieszkalny - dysponujący 50 miejscami w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Dom uzyskał w 2009 roku zezwolenie stałe na prowadzenie działalności w związku ze spełnieniem określonych standardów.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu w 2015 roku wynosi 2800,00  zł.


2) Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie jest placówką dysponującą 295 miejscami /wraz z filiami/, posiadającą następujące profile:
- dla osób przewlekle somatycznie chorych,
- dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W ramach domu funkcjonują Filie w Ostrowie Krupskim, w Stężycy Nadwieprzańskiej oraz w Bzowcu, których potrzeby w zakresie przygotowania posiłków, prania oraz obsługi administracyjno-gospodarczej zabezpiecza Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1.
Budynek główny domu przy ul. Kwiatowej 1 w Krasnymstawie jest umiejscowiony w wyremontowanym oraz rozbudowanym obiekcie przeznaczonym jest dla 175 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Filia w Ostrowie Krupskim przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, która zabezpiecza opiekę 35 mieszkańcom.
Filia w Stężycy Nadwieprzańskiej przeznaczona jest dla 30 osób przewlekle somatycznie chorych.
Filia w Bzowcu przeznaczona jest dla 55 osób przewlekle psychicznie chorych.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu w 2015 roku wynosi 2771,67 zł.  

www.dpskrasnystaw.prv.pl


3) Dom Pomocy Społecznej w Surhowie - jest przeznaczony dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych.
Dom dysponuje następującymi obiektami:
- budynek główny - obiekt zabytkowy pozostający pod nadzorem służb konserwacji zabytków, z częścią kuchenną wraz z zapleczem oraz administracyjną,
- pawilon mieszkalny - w którym umiejscowione są pokoje mieszkalne dla podopiecznych,
- budynek biurowo-magazynowy - w którym umiejscowione są pomieszczenia pralnia, kotłownia olejowa /centralna/ oraz zaplecze magazynowe,
- pawilon mieszkalny - dysponujący 50 miejscami w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Dom uzyskał w 2009 roku zezwolenie stałe na prowadzenie działalności w związku ze spełnieniem standardów.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu w 2015 roku wynosi 2800,00- zł.

www.surhow.dps.pl


4) Dom Pomocy Społecznej w Żułowie - jest domem przeznaczonym dla 70 osób niepełnosprawnych fizycznie /niewidomych kobiet/.

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie jest placówką, której organem założycielskim i prowadzącym jest Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu w 2015 roku wynosi 2480,00- zł.

www.tonozulow.prv.pl

Obwieszczenie o kosztach utrzymania w dps 2016

Podstawa prawna:
- Ustawa o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 163)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r , poz.964).Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 11, tel. /82/ 576 72 97 wew.25