odwiedzin: 00444
dzisiaj: 9
on-line: 1Aktualności


            Uprzejmie informuję, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III oraz Module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

• wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

W związku z podjętą w dniu 3 września 2020 roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na poprzednich wersjach formularzy zachowują ważność.

 

                                                                                   Dyrektor PCPR

                                                                                    Waldemar Fedorowicz

                                                                                                           


Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu pracy dla 126 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu "Aktywni i samodzielni"
                                                                                                           

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu pracy dla 25 osób w wieku 18-25 lat objętych programem usamodzielniania - uczestników projektu "Aktywni i samodzielni"
                                                                                                           

Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu pracy dla 24  osób w wieku 18-25 lat objętych programem usamodzielniania -uczestników projektu pn. „Aktywni i samodzielni” przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

                                                                                                           

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie Treningu pracy dla 107 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu pn. „Aktywni i samodzielni” przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
                                                                                                           


Pobierz wniosek o dofinansowanie – Moduł III.


                                                                                                                   
                                                                                                           

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie uprzejme informuje          
 iż od 1.01.2020r istnieje możliwość składania wniosków w wersji elektronicznej za pośrednictwem SOW  (System Obsługi Wsparcia)
 na turnusy rehabilitacyjne i zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Wymagania i szczegóły w linku: SOW
SOW

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

DLA KANDYDATóW NA
RODZINY ZASTĘPCZE

folder
folder

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 3, pokój nr 12
tel: 505 077 200


plakat
                                                                       

Zasady rozpatrywania i oceny wniosków oraz przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Krasnostawski w 2017 r.
   
Pobierz PDF

                                                                       

Twórcy projektu „Młodość na +” dziękują

Mikołajki profilaktyczne zorganizowane w Krasnymstawie 10.12.2016r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Zamkowej 5a dla podopiecznych rodzin zastępczych z powiatu krasnostawskiego były ostatnim przedsięwzięciem projektu socjalnego „Młodość na +”. Projekt realizują pracownicy socjalni PCPR w Krasnymstawie oraz GOPS w Gorzkowie w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Działania zaproponowane uczestnikom projektu były odpowiedzią na problem społeczny, jakim jest zjawisko wzrastającej liczby młodych ludzi używających legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych. Zmiany kulturowe i obyczajowe, upowszechnienie używek, łatwiejszy do nich dostęp wymagają stałego uświadamiania młodym ludziom zagrożeń i konsekwencji stosowania alkoholu czy dopalaczy dla ich zdrowia i funkcjonowania psychospołecznego.
Godne podkreślenia jest, że projekt socjalny „Młodość na +” był realizowany we współpracy partnerskiej z instytucjami i firmami z terenu powiatu.  Wszystkim zaangażowanym należą się podziękowania za dotychczasową współpracę i profesjonalizm w realizowanych przedsięwzięciach.

Dziękujemy:
Pracownikom i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej za pomoc przy organizacji Mikołajek profilaktycznych i przeprowadzenie zbiorki słodyczy.
 Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczy Ziemi Krasnostawskiej za pomoc przy organizacji mikołajek i pozyskanie upominków z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu całego powiatu.
Pracownikom SANEPID, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Stowarzyszenia WINDA w Krasnymstawie za przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla opiekunów zastępczych oraz ich podopiecznych.
Pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie oraz młodzieży z grupy PAT za przeprowadzenie warsztatów teatralno – profilaktycznych oraz wystawienie spektaklu „STRZĘPY” uświetniającego mikołajki. 

Działania realizowane w ramach projektu socjalnego „Młodość na +” pokazały, że społeczność krasnostawska nie jest obojętna na podejmowane inicjatywy obywatelskie i samopomocowe, mające na celu ograniczanie zjawiska szkodliwych społecznie.

Wolne miejsca w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Więcej informacji: Dokument do pobrania

_____________________________________________


„Wspólne aktywne wakacje”

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Ziemi Krasnostawskiej Uśmiech Dziecka w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie realizuje projekt „Wspólne aktywne wakacje”. Środki finansowe na realizację działań projektowych pozyskane zostały z Projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu jest wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w sferze działania pożytku publicznego. Projekt realizuje działania zmierzające w głównej mierze do aktywizacji i integracji rodzin zastępczych oraz aktywnego zagospodarowania ich wolnego czasu. Ponadto promuje rodzicielstwo zastępcze, zdrowy tryb życia, upowszechnienia sport i kulturę fizyczną, poprawia dostęp do instytucji kulturalno – naukowych oraz upowszechnia aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Grupą docelową projektu tworzą dzieci, młodzież oraz opiekunowie zastępczy z terenu powiatu krasnostawskiego. 

W ramach projektu zostały zorganizowane:

1. terenowe gry i zabawy dla 15 dzieci i młodzieży  

2. wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 15 dzieci i młodzieży.

3. rajd rowerowy Krasnystaw – Nielisz – Krasnystaw dla 20 opiekunów zastępczych i ich podopiecznych

4. wspólne wyjście do kina w Krasnymstawie dla 50 opiekunów i ich podopiecznych.

 

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło 60 osobom różnorodnie i aktywnie spędzić wolny czas podczas wakacji oraz zaangażować się w grupową aktywność swoich podopiecznych. Mamy nadzieję, że działania realizowane w ramach projektu wpłyną na poziom integracji środowiska i zaangażowania opiekunów zastępczych w działalność stowarzyszenia.


_____________________________________________


Nabór wniosków "Aktywny samorząd"

MODUŁ I

Termin naboru od 20.04.2015r. do 30.08.2015r.
_____________________________________________


NABóR WNIOSKóW „Aktywny samorząd”
MODUŁ II

Więcej informacji ..

_____________________________________________

UWAGA STUDENCI !

O dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym ze środków PFRON
będzie można ubiegać się obecnie w ramach pilotażowego programu
"AKTYWNY SAMORZĄD"

_____________________________________________

FINAŁ KONKURSU
3 lipca w Starostwie  Powiatowym w Krasnymstawie odbyło się wreczenie nagród
laureatom konkursu plastycznego  "Rodzina zastępcza=szczęśliwe dzieciństwo".       Więcej zdjęć w galerii fotografii
                                                                               
 
Nagrody ufundowali:
KARTONEX Sp. z.o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROHURT"
Janina i Henryk Żebrowscy sp.j.
Zakład Usług Mechanicznych Bartłomiej SulkowskiNagrodzone prace

Kategoria szkoły podstawowe klasy I-III
Karol Nizioł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie - I miejsce


Agnieszka Mirosław, Szkoła Podstawowa w Żółkiewce - II miejsce

Patrycja Zielińska, Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej - III miejsce

Kategoria szkoły podstawowe klasy IV-VI

Anastazja Kania, Szkoła Podstawowa w Żółkiewcw - I miejsce


Natalia Pazyna, Szkoła Podstawowa w Siennicy Różanej - II miejsce


Izabela Bobel, Szkoła Podstawowa w Siennicy Różanej - III miejsce


Patrycja Korszla, Zespół Szkół nr. 3 w Krasnymstawie - wyróżnienie


Dawid Kasprzak, Zespół Szkół nr. 1 w Siennicy Nadolnej - wyróżnienie


Kornelia Romańska,  Zespół Szkół nr. 4 w Krasnymstawie - wyróżnienie


Olga Goworek, Zespół Szkół nr. 1 w Siennicy Nadolnej - wyróżnienie


Aleksandra Kowalczyk, Zespół Szkół nr. 4 w Krasnymstawie - wyróżnienie

Kategoria gimnazja
 
Weronika Gwarda, Gimnazjum nr. 3 w Krasnymstawie - I miejsce


Gabriela Grzybowska, Gimnazjum nr. 3 w Krasnymstawie - II miejsce


Magdalena Mazurek, Gimnazjum nr. 3 w Krasnymstawie - III miejsce


Patrycja Dawidiuk, Zespół Szkół nr. 1 w Siennicy Nadolnej - wyróżnienie


Paulina Góźdź, Zespół Szkół nr. 1 w Siennicy Nadolnej - wyróżnienie


Ela Kapeluszna, Zespół Szkól nr. 1 w Siennicy Nadolnej - wyróżnienie

______________________________________

UWAGA STUDENCI !

O dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym ze środków PFRON
będzie możnaubiegać się obecnie w ramach pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD"

_____________________________________________

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w dniu 29 marca 2013 roku
w ramach projektu „Biznes bez barier”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Krasnymstawie projekt „Biznes bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, iż w dniu
4 kwietnia 2013 roku  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy listę rankingową Wniosków
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Biznes bez barier”.

W związku z akceptacją zmian we wniosku o dofinasowanie projektu „Biznes bez barier” zaakceptowanym przez  IW (IP2) w dniu 11.03.2013 roku oraz zgodnie z aktualnym Regulaminem rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie „Biznes bez barier” oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Biznes bez barier”, przedłużone wsparcie pomostowe zostało przyznane każdemu z 20 Beneficjentów pomocy w łącznej wysokości 4 480,00 zł/osobę i wypłacane będzie w miesięcznych transzach po 748,00 zł przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Informujemy także, iż podpisanie Aneksu do Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego nastąpi w dniu 17.04.2013 roku

- w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, pok. 47 (dla Uczestników grupy BBB/CH)

- w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 220 (dla Uczestników grupy BBB/KR)

Prosimy o niezawodne stawienie się w wyznaczonym terminie!

- lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe

                                                                                                     

Zmiany dotyczące

Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia  w projekcie
„Biznes bez barier”

i Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Biznes bez barier”

- akceptacja IP2 z dnia 11.03.2013

Zamieszczamy do wiadomości Uczestników/Uczestniczek projektu zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia  w projekcie „Biznes bez barier” oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Biznes bez barier”, zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w dniu 11.03.2013.


Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
w ramach projektu "Biznes bez barier"

UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNIKóW/UCZESTNICZEK PROJEKTU
„BIZNES BEZ BARIER”!!! – REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 marca 2013 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”.

Beneficjenci pomocy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu, będą mogli składać wnioski
w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Przypominamy, iż zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych, Beneficjent pomocy składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie przedłużonego wparcia pomostowego wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) nie później niż w 5 miesiącu otrzymywania wsparcia.

 

Pliki do pobrania dostępne są na stronach internetowych:

www.fundacja.lublin.pl

www.bip.chelmski.iap.pl

www.pcprkrasnystaw.pl 

lub w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie

                                                                                                                                                               

Informacja dla Beneficjentów Pomocy
– Uczestników/Uczestniczek projektu „Biznes bez barier”

Przypominamy, iż zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjenci projektu „Biznes bez barier”, są zobowiązani do umieszczania na oryginałach faktur lub innych dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej, opisu informującego o współfinansowaniu przez Unię Europejską zgodnego ze wzorem: „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

W załączniku do pobrania wzór opisu dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków rozliczanych w ramach dotacji i wsparcia pomostowego:

 1. Opis faktury (innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających dokonanie wydatków rozliczanych wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
 2. Opis faktury (innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających dokonanie wydatków rozliczanych podstawowego wsparcia pomostowego
                                                                                                                       

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości
dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków
w dniu 2 października 2012 roku oraz
wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków
w dniu 4 października 2012 roku w ramach projektu „Biznes bez barier”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Krasnymstawie projekt „Biznes bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, iż w dniu
17 października 2012 roku  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), zatwierdził Protokół
z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków
na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy listy rankingowe Wniosków
o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”.

                                                                                                                        

Warsztaty integracyjno- psychologiczne w Zakopanem
27.04-29.05.2011

Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego 125 osób niepełnosprawnych wzięło udział w wyjazdowych warsztatach integracyjno- psychologicznych w Zakopanem. Na trzech turnusach w dniach od 27 kwietnia do 29 maja uczestnicy warsztatów wzięli udział w zajęciach warsztatowe z psychologiem i doradcą zawodowym. Celem zajęć z psychologiem rozwijających kompetencje i umiejętności społeczne było: aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, przełamywanie istniejących barier społecznych i stereotypów w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, integracja w grupie i asertywność, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez budowanie pozytywnej samooceny, dostrzeganie i rozpoznawanie potrzeb własnych i innych osób, kształtowanie osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym i społecznym. Celem zajęć z doradcą zawodowym rozwijających kompetencje i umiejętności społeczne było: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, wzmocnienie psychologiczne i rozwoju cech osobowości, odkrycie potencjału osobowościowo – zawodowego, nabycie wiedzy zawodoznawczej i poznanie technik poruszania się po rynku pracy, upowszechnianie informacji o zakresie działania i usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W trakcie każdego z turnusów zostały zorganizowane wycieczki do Morskiego Oka oraz na Kasprowy Wierch, zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Regionalnego w Zakopanem, oraz wyjścia do Aquaparku lub wyjazdy do Bukowiny Tatrzańskiej na baseny termalne.

                                                                                                                      

Nabór wniosków 
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 
w ramach projektu „Biznes bez barier”


UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNIKóW/UCZESTNICZEK PROJEKTU „BIZNES BEZ BARIER”!!! – REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!!


Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 11 do 12 września 2012 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”. Beneficjenci pomocy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu, będą mogli składać wnioski w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie, czynnych w godzinach od 8.00 do 15.00.


Przypominamy, iż zgodnie z § 7 pkt 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych, Beneficjent pomocy składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie podstawowego wparcia pomostowego wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).


Pliki do pobrania dostępne są na stronach internetowych:

www.fundacja.lublin.pl

www.bip.chelmski.iap.pl

www.pcprkrasnystaw.pl 

lub w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie


                                                                                                                         

Nabór wniosków
o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w ramach projektu „Biznes bez barier”


UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNIKóW/UCZESTNICZEK PROJEKTU „BIZNES BEZ BARIER”!!! – REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!!


Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 11 do 12 września 2012 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Biznes bez barier”. Beneficjenci pomocy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu, będą mogli składać wnioski w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie, czynnych w godzinach od 8.00 do 15.00.


Przypominamy, iż zgodnie z § 4 pkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych, Beneficjent pomocy składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).


Oprócz załączników wymienionych we wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Beneficjenci pomocy zobowiązani są złożyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Pliki do pobrania dostępne są na stronach internetowych:

www.fundacja.lublin.pl

www.bip.chelmski.iap.pl

www.pcprkrasnystaw.pl 


lub w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie


                                                                                                                          

Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie
„Biznes bez barier”

W dniu dzisiejszym zamieszczamy do wiadomości Uczestników/Uczestniczek projektu zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie „Biznes bez barier”, zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

         Dokument do pobrania:   Regulamin

                                                                                                                        

Regulaminy Komisji Oceny Wniosków
w projekcie „Biznes bez barier”


W dniu dzisiejszym zamieszczamy do wiadomości Uczestników/Uczestniczek projektu:

 1. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes bez barier”

 2. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”

zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

                                                                                                                          

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.06.2012r.) zamieszczamy listę rankingową i listę rezerwową (dodatkowy nabór) osób ubiegających się o udział w projekcie „Biznes bez barier” (dostępne również w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu). Wszystkie osoby otrzymają pisma z informacją o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
  Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione na piśmie o przyczynach odrzucenia aplikacji, wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym. Dołączone zostaną kserokopie Karty oceny formularza rekrutacyjnego potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  Zgodnie z zapisem § 9 punkt 11 Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie „Biznes bez barier”, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały obowiązek dostarczyć do Lokalnych Biur Obsługi Projektu (przed dniem podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy/urzędu miasta, że w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej. Osoby, które nie dostarczą w/w zaświadczenia zostaną wykluczone z udziału w projekcie.
  Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.

                                                                                                                        

                                                                                                                        

nformujemy, że rekrutacja do projektu „Biznes bez barier”
została zakończona w dniu 21.06.2012 o godz. 16.00!!!

                                                                                                                        

Dodatkowy nabór do projektu „Biznes bez barier”

nr umowy POKL.06.02.00-06-109/11-00

Na podstawie §5 ust.20 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie informuje o dodatkowym naborze Kandydatek do udziału w projekcie spełniających łącznie poniższe kryteria:

KOBIETA:

 • nieaktywna zawodowo,

 • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

 • zamieszkała na terenie jednego z powiatów: chełmskiego ziemskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego lub Miasta Chełm,

 • zainteresowana pozyskaniem dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.


Nabór prowadzony będzie do momentu osiągnięcia zakładanego wskaźnika.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pilny kontakt z Lokalnym Biurem Obsługi Projektu w Chełmie Pl. Niepodległości 1, pok. 46, tel. 82 563-24-29

                                                                                                                        

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (01.06.2012r.) zamieszczamy listy rankingowe osób ubiegających się o udział w projekcie „Biznes bez barier” (dostępne również w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu).

Wszystkie osoby otrzymają pisma z informacją o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione na piśmie o przyczynach odrzucenia aplikacji, wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym. Do pism dołączone zostaną kserokopie Kart oceny formularza rekrutacyjnego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.

Zgodnie z zapisem § 9 punkt 11 Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie „Biznes bez barier”, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały obowiązek dostarczyć do Lokalnych Biur Obsługi Projektu (przed dniem podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy/urzędu miasta, że w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej. Osoby, które nie dostarczą w/w zaświadczenia zostaną wykluczone z udziału w projekcie.

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Biznes bez barier” została zakończona w dniu 16.05.2012 o godz. 16.00!!

                                                                                                                         


                                                                                                                         

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Biznes bez barier”!

Informujemy, iż na podstawie §5 ust. 20 „Regulaminu Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie”, rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do projektu "Biznes bez barier" zostaje wydłużona do dnia 16 maja 2012 roku do godz.16:00.


                                                                                                                         

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

oraz Partnerzy projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Krasnymstawie

zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie


"Biznes bez barier"


Projekt realizowany od 1 lutego 2012 do 31 października 2013 roku

Celem projektu jest stymulowanie i rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów: chełmskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego oraz Miasta Chełma poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego i finansowego 20 osobom niepełnosprawnym z terenu objętego projektem na utworzenie
20 mikroprzedsiębiorstw.

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne, bezrobotne

i nieaktywne zawodowo zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu)

w szczególności:

 • kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

 • osoby po 45 roku życia zamieszkujące na terenach gm. wiejskiej i miejsko-wiejskiej zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych.

W ramach projektu oferujemy:

 • podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe,

 • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 35 000,00 zł,

 • wsparcie pomostowe o charakterze szkoleniowo-doradczym,

 • wsparcie pomostowe o charakterze finansowym.

Uczestnikom zapewniamy:
materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi podczas realizacji zajęć szkoleniowych, ubezpieczenie NNW, poczęstunek w trakcie szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać

w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu:

w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 46, tel. 82 563 24 29

w Krasnymstawie: ul. Sobieskiego 3, pok. 15, tel. 82 576 72 97, wew. 31

lub pok. 220, tel. 82 576 13 80

    oraz na stronach:

www.fundacja.lublin.pl

www.bip.chelmski.iap.pl

www.pcprkrasnystaw.plProjekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

                                                                                                                         


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

oraz Partnerzy projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie


ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Biznes bez barier”


realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się niepełnosprawne osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie pow. chełmskiego ziemskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego oraz Miasta Chełma, zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu).


Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:

od 30.03.2012 do 02.05.2012 od poniedziałku do piątku (w dni robocze)

w godz. od 9.00 do 13.00.


Na etapie rekrutacji obowiązuje jedynie Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (wykaz wymaganych załączników znajduje się w Formularzu na stronie 15), który należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej), w formie papierowej, w zamkniętej kopercie do Lokalnego Biura Obsługi Projektu:

- w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 46

- w Krasnymstawie: ul. Sobieskiego 3, pok. 15


Decyduje data wpływu do Lokalnego Biura Obsługi Projektu!


Zalecamy wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego komputerowo, dopuszczalne jest wypełnienie ręcznie (wyłącznie drukowanymi literami, kolorem niebieskim).


Formularz nie będzie rozpatrywany w przypadku dostarczenia go przed lub po wskazanym terminie, a także przesłany pocztą e-mail czy faksem.


Pozostałe dokumenty są zamieszczone informacyjnie i będą obowiązywały na dalszych etapach realizacji projektu.


Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest na stronach:


www.fundacja.lublin.pl (w zakładce Projekty/Szkolenia/ „Biznes bez barier”)

www.bip.chelmski.iap.pl (w zakładce Jednostki administracyjne/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie/Realizowane projekty/„Biznes bez barier” )

www.pcprkrasnystaw.pl (w zakładce PO KL)

Dodatkowe informacje uzyskać można w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu:

- w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 46, tel. 82 563 24 29

- w Krasnymstawie: ul. Sobieskiego 3, pok. 15, tel. 82 576 72 97, wew. 15

lub pok. 220, tel. 82 576 13 80

Dokumenty do pobrania:

-Formularz Rekrutacyjny_Biznes bez barier
-Karta oceny formularza rekrutacyjnego_Biznes bez barier
-Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie Bizne bez barier

-Regulamin przyznawania środków - Biznes bez barier
-Załącznik nr 1_umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych Biznes bez barier
-Załącznik nr 2_wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznes bez barier
-Załącznik nr 3_BIZNES PLAN_Biznes bez barier
-Załącznik nr 4_karta oceny formalnej Biznes bez barier
-Załącznik nr 5_karta oceny merytorycznej wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego Biznes bez barier
-Załącznik nr 6_umowa na otrzymanie środków finansowych Biznes bez barier
-Załącznik nr 7_wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Biznes bez barier
-Załącznik nr 8_karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
-Załącznik nr 9_umowa na otrzymanie wsparcia pomostowego Biznes bez barier
-Załącznik nr 10_wniosek o przyznanie przedłuzonego wsparcia pomostowego Biznes bez barier
-Załącznik nr 11_karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
-Załącznik nr 12. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
-Załącznik nr 13. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
-Załącznik nr 14. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań
-Załącznik nr 15. Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT
-Załącznik nr 16. Oświadczenie_o_wielkosci_i_przezn_pomocyKurs komputerowy na poziomie rozszerzonym
24.10-07.11.2011

Uczestnikami kursu było 5 osób: - 2 osoby usamodzielnione z rodzin zastępczych, - 3 osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim i znacznym. Program kursu: - Programy operacyjne MICROSOFT WINDOWS - Obsługa edytora tekstu MICROSOFT WORD - Obsługa arkusza kalkulacyjnego MICROSOFT EXCEL - Program prezentacyjny POWER POINT Zajęcia prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych zakończyły się egzaminem końcowym oceniającym nabyte w trakcie kursu umiejętności.


galeria zdjęć

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym
17.10-09.11.2011

Uczestnikiem kursu była 1 osoba usamodzielniona z rodziny zastępczej, Program kursu obejmował: - podstawy obsługi komputera w środowisku Windows, - podstawy pracy z edytorem tekstu Word, - wiedza z zakresu profesjonalnej obsługi pakietu Office, - podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Exel, - zasady pracy w programie graficznym Power Point, - poczta elektroniczna i Internet. Zajęcia w formie wykładów i zajęć praktycznych trwały 40 godz. szkoleniowych.


galeria zdjęć

Kurs florystyczny (bukieciarstwa) na poziomie podstawowym
17.10-26.10.2011

Kurs skierowany jest do uczestników projektu systemowego "Samodzielność drogą do aktywności życiowej". Uczestnikami kursu były 2 osoby niepełnosprawne Program kursu obejmował zagadnienia:teoria barw i kompozycji, florystyczne zasady kompozycyjne,narzędzia florysty-materiałoznawstwo, botanika-wprowadzenie, materiał roślinny, florystyka okolicznościowa, sztuka układania kwiatów w naczyniach, dekoracja kwiatów doniczkowych, artystyczne pakowanie prezentów, dekoracje stołów, florystyka ślubna, florystyka żałobna. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych.


galeria zdjęć

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
27.09-14.11.2011

Kurs skierowany do uczestników projektu systemowego "Samodzielność drogą do aktywności życiowej" zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, mieszkających na terenie powiatu Krasnostawskiego. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i zajęć praktycznych. W kursie wzięły udział 3 osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim, oraz orzeczeniem ZUS z ogólnego stanu zdrowia. W programie kursu ujęte zostały zagadnienia: leksyka � dom, rodzina, budowa ciała, zdrowie, sport, cechy charakteru, posiłki, potrawy, restauracje, określanie czasu, ilości i proporcji, zakupy, pogoda itp. oraz gramatyka � system czasów niemieckich. Na zakończenie odbył się egzamin końcowy wewnętrzny oceniający nabyte umiejętności.


galeria zdjęć

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
26.09-02.11.2011

Uczestnikami kursu było 5 osób niepełnosprawnych, ze stopniem lekkim, umiarkowanym i znacznym. Kurs skierowany był do uczestników projektu systemowego "Samodzielność drogą do aktywności życiowej" zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, mieszkających na terenie powiatu Krasnostawskiego. Zagadnienia poruszone w programie kursu to: leksyka � dom, rodzina, budowa ciała, zdrowie, sport, cechy charakteru, posiłki, potrawy, restauracje, określanie czasu, ilości i proporcji, zakupy, pogoda itp. oraz gramatyka � system czasów angielskich, czasowniki specjalne i modalne. Zajęcia prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych zakończyły się egzaminem końcowym wewnętrznym, oceniającym nabyte umiejętności.


galeria zdjęć

KURS KOSMETYCZNY Z ELEMENTAMI WIZAŻU
13.10-28.10.2011

15 osób wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych wzięło udział w kursie kosmetycznym w którego programie znalazły się zagadnienia: - zawód Kosmetyczki i organizacją jej pracy. - zasady funkcjonowania Salonu Kosmetycznego, jego wyposażeniem, zastosowaniem aparatury. - budową i fizjologię skóry, paznokci i włosów. - diagnostyką kosmetyczną, prawidłowym badaniem skóry, rozpoznawania jej - zmian - także związanych z wiekiem i naturalnym procesem starzenia, - metodami receptury sporządzania masek, balsamów, kremów, toników i - innych kosmetyków pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych, opartych o naturalne surowce. - podstawami wizażu Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych i zakończyły się egzaminem wewnętrznym.


galeria zdjęć

KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
17-21.10.2011

W kursie wzięło udział 18 osób: - 5 osób usamodzielnionych z rodzin zastępczych, - 1 osoba usamodzielniona z placówek opiekuńczo-wychowawczych, - 12 osób niepełnosprawnych ze stopniem lekkim, umiarkowanym i znacznym. W programie szkolenia znalazły się: podstawy obsługi komputera w środowisku Windows, podstawy pracy z edytorem tekstu Word, wiedza z zakresu profesjonalnej obsługi pakietu Office, podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Exel, zasady pracy w programie graficznym Power Point, poczta elektroniczna i Internet. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych. Kurs zakończył się egzaminem końcowym wewnętrznym, oceniającym nabyte w trakcie kursu umiejętności.


galeria zdjęć

KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
03-21.10.2011

W kursie grafiki komputerowej I stopnia wzięło udział 2 osoby, uczestnicy projektu systemowego "Samodzielność drogą do aktywności życiowej". W trakcie zajęć uczestnicy poznali podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej oraz zapoznali się z profesjonalnymi programami do obróbki grafiki: CorelDraw i Photoshop. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych.


galeria zdjęć

KURS STYLIZACJI PAZNOKCI
07-18.11.2011

Uczestnikami kursu było 15 osób wychowanków placówek opiekuńczo � wychowawczych i rodzin zastępczych. W programie kursu znalazły się: 1. Organizacja pracy stylisty paznokci, zapoznanie z zasadami higieny, BHP i produktami. 2. Zasady obowiązujące przy pracy z klientem 3. Budowa paznokcia, choroby skóry i przydatków 4. Manicure a) biologiczny (przy użyciu frezarki) b) cążkowy c) nauka dokładnego lakierowania paznokci 5. Pedicure kosmetyczny (frezarkowy) 6. Metoda akrylowa i żelowa a) praca na szablonie b) utwardzanie naturalnej płytki c) budowa perfekcyjnego paznokcia french (idealna smile line, formowanie tunelu) d) typowe kształty paznokci salonowych � kwadrat, owal, migdał 7. Podstawowe techniki zdobień � hologramy, brokat, fimo, linery, zasady dobierania kolorów 8. Problemy pojawiające się w codziennej pracy stylistki paznokci a) radzenie sobie z płytką problematyczną b) modelowanie paznokci szerokich, obgryzionych, z bruzdami c) nauka podcinania szablonu do różnych typów płytek paznokcia Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i zajęć praktycznych.


galeria zdjęć

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
08.10.2011

W szkoleniu wzięło udział 6 uczestników projektu systemowego �Samodzielność drogą do aktywności życiowej� Zagadnienia ujęte w czasie kursu to: podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia, postępowanie w obrażeniach ciała oraz zachowanie się w miejscu zdarzenia i kontakt z zawodowymi służbami ratowniczymi. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych i zakończyły się egzaminem oceniającym nabyte umiejętności.


galeria zdjęć


KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ
28-30.09.2011

Kurs skierowany był do uczestników projektu systemowego �Samodzielność drogą do aktywności życiowej� oraz ich otoczenia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, mieszkających na terenie powiatu Krasnostawskiego. Wzięło w nim udział 13 osób, które miały możliwość zapoznać się z budowa i rodzajami kas fiskalnych, oraz nauczyć się obsługi kasy fiskalnej


galeria zdjęć

KURS KOSMETYCZNY
16.08-29.09.2011

Kurs skierowany jest do uczestników projektu systemowego �Samodzielność drogą do aktywności życiowej�, i wzięło w nim udział 6 osób: 2 osoby usamodzielnione z rodzin zastępczych oraz 4 osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim i umiarkowanym. W trakcie wykładów i zajęć praktycznych uczestnicy kursu poznali: podstawy dermatologii i pielęgnacji skóry, masażu twarzy, szyi i dekoltu, pielęgnacji oczu i ich oprawy, pielęgnację dłoni i stóp, preparaty kosmetyczne, kosmetykę upiększającą oraz depilację.


galeria zdjęć

KURS "OPERATOR WóZKóW WIDŁOWYCH"
1-12 września 2011

Od 1 do 12 września trwał kurs "Operator wózków widłowych" w którym wzięły udział: 1 osoba usamodzielniona z rodzin zastępczych, 4 osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz 1 osoba usamodzielniona z placówek opiekuńczo-wychowawczych.. Wykonawcą kursu było Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe Ośrodek Szkolenia Zawodowego "BOTUS" z miejscowości Lubzina w woj. podkarpackim. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy kursu poznali typy wózków widłowych używanych przy różnych pracach, miejscach i warunkach klimatycznych, Poznali zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi wózków spalinowych i elektrycznych oraz podczas praktycznych zajęć uczyli się jazdy i manewrowania wózkiem i osprzętem wózków widłowych.


galeria zdjęć

KURS "OPIEKUN OSóB STARSZYCH, CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DZIECI"
24.08-16.09.2011

W dniach 24.08.2011-16.09.2011 odbył się kurs "Opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci" Szkolenie przeprowadziła Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z Lublina. Szkoleniem objęte zostały 3 osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych oraz 1 osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności. W programie szkolenia ujęte zostały następujące zagadnienia: - rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy dzieciom, ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, sylwetka zawodowa opiekuna. - podstawy pielęgnacji dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, - postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby, - pierwsza pomoc przedmedyczna, - podstawy psychologii komunikacji interpersonalnej z podopiecznym i jego rodziną, - komunikacja w sytuacjach kryzysowych, - organizacja czasu wolnego i zajęć rozwojowych podopiecznych, - najczęstsze choroby i problemy zdrowotne podopiecznych, - podstawy dietetyki i żywienia dzieci, ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, - zajęcia praktyczne: pierwsza pomoc przedmedyczna, pielęgnacja chorego, organizacja czasu wolnego i zajęcia rozwojowe podopiecznego.


galeria zdjęć

KURS NA MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR
Okuninka 20-30 sierpnia 2011

W dniach 20.08-30.08.2011 w Okunince nad jeziorem Białym odbył się kurs na młodszego ratownika WOPR. W kursie uczestniczyło 12 osób wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. programie szkolenia: znalazły się następujące zagadnienia: stosowanie technik ratownictwa wodnego, udzielanie pierwszej pomocy, prowadzenie podstawowych działań profilaktycznych i prewencyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach i obiektach wodnych - kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych. Kurs w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych w oparciu o aktualne przepisy zgodne z programem szkoleń Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.


galeria zdjęć

WARSZTAT REHABILITACYJNY
Stegna 5-18 sierpnia 2011

W dniach 05-18 sierpnia 2011 w miejscowości Stegna odbyły się warsztaty rehabilitacyjne w ramach projektu systemowego "Samodzielność drogą do aktywności życiowej". Uczestniczyły w nich osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z terenu powiatu Krasnostawskiego. Warsztaty rehabilitacyjne to forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.


galeria zdjęć

WYJAZDOWY KURS-SZKOLENIE DLA UCZESTNIKóW PROJEKTU
"Pracownik hotelu i obsługa turystyczna" Stara Kiszewa na Kaszubach

22-31 sierpnia 2011

W dniach 22-31 sierpnia 2011 w miejscowości Stara Kiszewa na Kaszubach odbyło się "Szkolenie Pracownik hotelu i obsługa turystyczna" dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie pn. "Samodzielność drogą do aktywności życiowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie objęło następujące zagadnienia: -charakterystyka ruchu turystycznego, -bezpieczeństwo i higiena pracy(obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, prawa i obowiązki pracowników związane z przestrzeganiem przepisów bhp) -etyka zawodu (savoir-vivre w miejscach publicznych i w pracy, przekazywanie informacji, praca w zespole, komunikacja interpersonalna), -poznanie zasad właściwej organizacji i technik pracy, -rola i zadania poszczególnych pracowników hotelu, -zapoznanie się ze specyfiką i funkcjonowaniem turystycznych regionów Polski, -funkcjonowanie oraz procedury i techniki pracy służby pięter w hotelu, -kultura osobista, wygląd, zachowanie, komunikowanie się z gościem hotelowym, zachowanie się w sytuacjach trudnych, -zasady profesjonalnej obsługi klienta hotelu, -rola pracowników recepcji, standardy pracy w recepcji, procedury hotelowe -organizacja bankietów Warsztaty zorganizowane zostały w trzygwiazdkowym hotelu "Wrota Kaszub", wzięło w nich udział 11 osób usamodzielnionych z placówek opiekuńczo - wychowawczych.


galeria zdjęć

WYJAZDOWE WARSZTATY PORADNICTWA I WSPARCIA GRUPOWEGO
Okuninka nad jeziorem Białym 27.06-08.07.2011

W okresie od 27.06.2011 do 08.07.2011 w Okunince nad jeziorem Białym odbyły się wyjazdowe warsztaty poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, usamodzielnionych podopiecznych z placówek opiekuńczo -wychowawczych i rodzin zastępczych. W warsztatach wzięło udział 26 beneficjentów ostatecznych projektu {oraz 3 osoby "otoczenia") w wieku 18-25 lat, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkających na terenie powiatu krasnostawskiego i będących uczestnikami projektu "Samodzielność drogą do aktywności życiowej". Celem zajęć z psychologiem było: aktywizacja społeczna, Przełamywanie istniejących barier społecznych i stereotypów w odniesieniu do osób opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze i rodziny zastępcze, integracja w grupie, wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez budowanie pozytywnej samooceny itp. Zajęcia z edukacji finansowej miały na celu: uświadomienie potrzeb edukacji ekonomicznej i finansowe, efektywne gospodarowanie własnymi środkami finansowymi, nabycie umiejętności rozpoznawania dostępnych na rynku usług finansowych i umiejętne korzystanie z nich.


galeria zdjęć

WYJAZDOWE WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-REINTEGRACYJNE
Kraków - 24.06- 05.07.2011r.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla 28 wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin zastępczych w wieku od 15 do 18 roku życia zrealizowaliśmy 12 dniowe warsztaty psychologiczno- reintegracyjne. Warsztaty zorganizowane zostały w dniach 24.06- 05.07.2011 w Krakowie. Obejmowały 40 godzin zajęć lekcyjnych z psychologiem i doradcą zawodowym, które miały na celu odbudowywać oraz umacniać w uczestnikach umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Zajęcia zorganizowane zostały tak, aby zachęcić zainteresowanych do aktywnego i owocnego w nich uczestnictwa. Program warsztatów obejmował min. zajęcia integracyjne oparte na symulacjach i grach realizowanych na bazie własnej ośrodka oraz w plenerze co przyczyniło się do efektywności realizacji celów szkoleniowych. Grupowe zajęcia w czasie których uczestnicy poznawali Kraków i okolice min. zorganizowane zostały wycieczki na Kopiec Kościuszki, do Muzeum Techniki, zwiedzanie obozu w Oświęcimiu czy wyjazd do kopalni soli w Wieliczce, wszystko to obok walorów czysto turystycznych, stwarzało możliwości do wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów a także do nawiązywania nowych kontaktów.


galeria zdjęć

WYJAZDOWE WARSZTATY INTEGRACYJNO-PSYCHOLOGICZNE
Zakopane - 30.04.2011-27.05.2011r.

 Z końcem maja powróciła z Zakopanego grupa uczestników warsztatów psychologiczno-integracyjnych organizowanych przez PCPR w Krasnymstawie w ramach projektu "Samodzielność drogą do aktywności życiowej". W warsztatach podzielonych na trzy turnusy uczestniczyło łącznie 100 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu krasnostawskiego.
   Każdy turnus trwał 10 dni i zapewniał zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, które integrowały oraz rozwijały kompetencje i umiejętności społeczne. W trakcie warsztatów uczestnicy m.in. poznawali normy i zasady współżycia w rodzinie i swoim otoczeniu, nabywali umiejętności autoprezentacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, poznawali zasady komunikacji interpersonalnej i wiele innych umiejętności które pozwolą im we własnym życiu realizować hasło projektu: "Samodzielność drogą do aktywności życiowej".
 Warsztaty zorganizowane zostały w Ośrodku Sportowo-Rehabilitacyjno-Szkoleniowym "Palace" w Zakopanem. "Palace" jest dobrze znany wszystkim, którzy wybierają się do Zakopanego nie na wczasy, lecz aby solidnie popracować nad sobą a po zajęciach zaznać odpoczynku i relaksu.
  Poza zajęciami i szkoleniami organizowane były wycieczki do najciekawszych miejsc w okolicy Zakopanego.


galeria zdjęć

Zajęcia poradnictwa i wsparcia grupowego podnoszące umiejętności
społeczne w zakresie samoobrony - 11.11.2010r. - 05.12.2010r.


        W terminie od 11 listopada do 5 grudnia 2010 roku w ramach projektu systemowego "Samodzielność drogą do aktywności życiowej" odbyły się zajęcia poradnictwa i wsparcia grupowego podnoszące umiejętności społeczne w zakresie samoobrony dla 20 uczestników Programu Aktywności Lokalnej.
        Celem zajęć było pobudzenie wiary we własne siły, zapanowanie nad emocjami w sytuacji zagrożenia, odnalezienie wielkości własnych możliwości oraz umiejętne dopasowanie środków obrony do ataku oraz zwiększenie wydajności kondycyjnej i koordynacji psychoruchowej uczestników kursu.
        36-godzinne zajęcia teoretyczne i praktyczne miały na celu poznanie przez uczestników kursu prawnych aspektów samoobrony, podstaw biomechaniki i anatomii człowieka, podstaw działania w sytuacjach stresowych, technik radzenia sobie ze stresem oraz technik "nabierania pewności siebie". W czasie zajęć uczono m.in. wykonania postawy obronnej, wykorzystywania instynktownych odruchów w samoobronie, bezpiecznych padów w przód i w tył, obrony przed jednym i wieloma napastnikami, technik unikania konfliktu, stosowania chwytów obezwładniających oraz transportowych, a także używania w samoobronie przedmiotów użytku codziennego.

Link do zdjęć w galerii


Kurs barman/kelner - 25.10.2010r.- 03.11.2010r.
Kurs grafiki komputerowej - 20.10.2010r. - 10.11.2010r.


        W terminie od 25 października do 03 listopada 2010r. odbył się kurs barman/kelner dla 13 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także kurs grafiki komputerowej w okresie od 20.10.2010r. do 10.11.2010r, w którym uczestniczyła grupa 15 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, uczestników Programu Aktywności Lokalnej. Oba kursy realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie w ramach projektu systemowego "Samodzielność drogą do aktywności życiowej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
        Uczestnicy obu szkoleń doskonalili własne umiejętności społeczne i zawodowe. Kurs kelner/barman przeprowadzony został w wymiarze 48 godzin, w ramach których m.in. omówione zostały kwestie związane z historią zawodu, sylwetką barmana/kelnera, obsługą konsumenta, organizacją przyjęć okolicznościowych, standardami obsługi, organizacją pracy za barem, charakterystyką napojów alkoholowych. W czasie zajęć praktycznych ćwiczono m.in. nakrywanie stołów, noszenie zastawy, podawanie i serwowanie potraw, sporządzanie drinków, organizację pracy za barem.
        Uczestnicy kursu grafiki komputerowej w czasie 50 godzin zajęć poznali między innymi programy graficzne pakietu CorelDraw oraz Adobe PhotoShop, podstawowe pojęcia grafiki komputerowej, przepisy prawne dotyczące przetwarzania zdjęć i publikacji w Internecie oraz nauczyli się tworzyć w oparciu o szablony reklamy, wizytówki, broszurę, zaproszenia oraz dostosowywać programy do własnych potrzeb i zainteresowań.

Link do zdjęć w galerii


Warsztaty psychologiczno-integracyjne i kurs autoprezentacji
dla uczestników projektu


        W 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie realizuje projekt systemowy "Samodzielność drogą do aktywności życiowej", którego głównym celem jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów centrum.
        W ramach realizowanego projektu systemowego z inicjatywy PCPR w Krasnymstawie w dniach 11-18.09.2010r.odbyła się druga edycja warsztatów psychologiczno-integracyjnych dla 30 osób niepełnosprawnych. Ponadto w okresie od 17.09.2010r. do 22.09.2009r, zorganizowano kurs autoprezentacji dla 10 osobowej grupa usamodzielnionych wychowanków z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Miejscem zakwaterowania uczestników warsztatów i kursu był Ośrodek Sportowo-Rehabilitacyjno-Szkoleniowy "PALACE" w Zakopanem, który jest w pełni przystosowany do przeprowadzania tego rodzaju szkoleń, kursów oraz zajęć warsztatowych oraz jest dostosowany do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
        Uczestnicy obu form szkoleniowych doskonalili umiejętności społeczne i zawodowe. Zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych prowadzone były w wymiarze 24 godzin według następujących modułów:

 • Moduł I - Integracja, komunikacja i identyfikacja problemów;
 • Moduł II - Analiza mocnych stron, predyspozycji zawodowych, umiejętności, osiągnięć i wartości;
 • Moduł III - Samoocena, określenie ograniczeń i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • Moduł IV - Poznawanie metod poszukiwania pracy i ćwiczenie praktycznych umiejętności w zakresie autoprezentacji.
 •         Natomiast uczestnicy kursu "Autoprezentacja, czyli jak wywierać wrażenie" w czasie 24 godzin zajęciowych poznawali między innymi podstawy komunikacji interpersonalnej, budowania własnego wizerunku, ćwiczyli umiejętności autoprezentacyjne przed kamerą i oceniali efekt pierwszego wrażenia wykonanej autoprezentacji.
          Zarówno program warsztatów, jak i kursu zawierał również zajęcia integracyjne, oparte na symulacjach i grach realizowanych na bazie ośrodka oraz w plenerze. Dzięki temu osiągnięto wyższy standard procesu szkoleniowego. Różnorodność zastosowanych form oddziaływania podniosła atrakcyjność szkoleń. To wpłynęło na efektywność realizacji celów szkoleniowych, przez co uczestnicy poznali szersze pole działań, jakie mogą podejmować by odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy i w społeczeństwie.
          Grupowe zajęcia integracyjne w czasie, których uczestnicy poznawali okolice Zakopanego, zwiedzali Gubałówkę, Kasprowy Wierch, Dolinę Chochołowską, Strążyską, Białego czy Morskie Oko, stwarzały także większe możliwości i szanse do nawiązania kontaktów interpersonalnych, wymiany informacji oraz doświadczeń, co stanowi dodany rezultat szkoleń.

  Link do zdjęć w galerii


  Warsztaty psychologiczno-reintegracyjne w Zakopanem - 26.06 - 10.07.2010r.          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie w 2010 roku kontynuuje realizację projektu "Samodzielność drogą do aktywności życiowej", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym założeniem jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Centrum.
          Działania projektowe PCPR w obecnym roku po raz pierwszy skierowane zostały do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podopiecznych rodzin zastępczych, będących w wieku od 15 do 18 lat, którzy zostali objęci wsparciem Programu Aktywności Lokalnej.
          W ramach programu w dniach 26.06.2010 do 10.07.2010 odbyły się warsztaty psychologiczno-reintegracyjne w Zakopanem, w których uczestniczyło 45 osób. Uczestnicy warsztatów przebywali w Ośrodku Sportowo-Rehabilitacyjno-Szkoleniowym "PALACE" w Zakopanem, który dysponuje salą szkoleniową, halą sportową, siłownią i pomieszczeniem odnowy biologicznej. W miejscu zakwaterowania uczestników Projektu odbywały się także zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego.
          Realizacja zajęć obejmowała 30 godzin. Celem warsztatów była aktywizacja społeczna i zawodowa z ukierunkowaniem na reintegrację społeczną i właściwe przygotowanie do usamodzielnienia. Zajęcia realizowane były w trzech grupach szkoleniowych i dotyczyły m.in.: podkreślenia roli nauki szkolnej i motywacji w nauce, poznania schematu rozwiązywania trudnych sytuacji oraz ćwiczenie tej umiejętności, uczenia się konstruktywnych metod rozładowywania napięcia, utrwalania poczucia własnej wartości, kształtowania umiejętności samooceny i wiary w samego siebie, kształtowania predyspozycji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kształtowania umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, nauki sporządzania indywidualnego programu usamodzielnienia, poznania podstaw prawnych w zakresie usamodzielnienia, kształtowania umiejętności gospodarowania pieniędzmi, załatwiania spraw urzędowych, zagospodarowania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia.
          W czasie wolnym od zajęć uczestnicy warsztatów zwiedzali Zakopane i okolice, uczestniczyli w wycieczkach, m.in. na Gubałówkę, Kasprowy Wierch, do Doliny Kościeliskiej, Doliny Strążyskiej, Doliny Białego czy nad Morskie Oko.
          Należy podkreślić, że w przeprowadzonych ankietach ewaluacyjnych uczestnicy bardzo dobrze ocenili organizację warsztatów oraz taką formę udzielonego im wsparcia. Według nich warsztaty spełniły ich oczekiwania, a założony cel działania został w pełni zrealizowany.


  Krasnystaw, 31 maja 2010r


  Zajęcia edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy - 29 maja 2010r.


          W ramach współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu systemowego "Samodzielność drogą do aktywności życiowej", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie realizuje Program Aktywności Lokalnej, który stanowi rozwinięcie "Powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciw działania przestępczości wśród dzieci i młodzieży na lata 2008-2010". Uzupełnia on program powiatu w zakresie zastosowania instrumentów aktywnej integracji w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz rozwiązywania problemów społecznych generowanych przez tą grupę społeczną.
          Głównym celem Programu Aktywności Lokalnej jest kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu. Będzie on realizowany poprzez:
          - aktywizację społeczną młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie grupowego poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, rodzinnego i prawnego z ukierunkowaniem na reintegrację społeczną,
          - aktywizację zawodową i edukacyjną młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie grupowego poradnictwa zawodowego i zajęć dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych zmierzających do kształtowania aktywnych postaw funkcjonowania na rynku pracy.
          Program Aktywności Lokalnej Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Krasnymstawie obejmuje wsparciem ogółem 45 osób, w tym wychowanków i podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych w wieku od 15 do 18 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu krasnostawskiego.
          W dniu 29 maja 2010r. odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyło 45 beneficjentów programu. Szkolenie przeprowadzono w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Transgranicznym Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie przy ul. Krasickiego 4a. Zajęcia trwały od 900 do 1500. Program szkolenia obejmował część teoretyczną i warsztatową. W ramach zajęć uczestnikom zapewniono materiały szkoleniowe oraz catering.
          Należy podkreślić, że celem zajęć edukacyjnych jest między innymi uzupełnienie deficytów edukacyjnych. W ramach tych zajęć prowadzone są działania o charakterze edukacji ogólnej, elementarnej oraz inne, które w znaczny sposób mogą przyczynić się do reintegracji społecznej (np. zajęcia związane z edukacją obywatelską, etyką, rozwojem biologicznym i duchowym człowieka i inne).


  Krasnystaw, 26 kwietnia 2010r.

  Warsztaty psychologiczno-integracyjne w Zakopanem - 17-24 kwietnia 2010 r.


          Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie "Samodzielność drogą do aktywności życiowej" obejmuje wsparciem 60 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu krasnostawskiego, pozostających w wieku aktywności zawodowej, pracujących, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, często wykluczonych społecznie ze względu na niepełnosprawność lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym dla tej grupy beneficjentów zaplanowano dwie tury warsztatów psychologiczno-integracyjnych w Zakopanem z udziałem doradcy zawodowego i psychologa.
          W dniach 17-24 kwietnia 2010 r. odbyła się pierwsza tura warsztatów psychologiczno-integracyjnych,
  w których uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych w wieku od 20 do 54 lat, w tym osoby ze znaczną niepełnosprawnością narządów ruchu poruszające się na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy warsztatów przebywali w Ośrodku Sportowo-Rehabilitacyjno-Szkoleniowym "PALACE" w Zakopanem, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, jak również dysponuje halą sportową, siłownią i sauną. W miejscu zakwaterowania uczestników Projektu odbywały się także zajęcia warsztatowe, które realizowano według następujących modułów:
  - Moduł I - Integracja, komunikacja i identyfikacja problemów
  - Moduł II - Analiza mocnych stron, predyspozycji zawodowych, umiejętności, osiągnięć i wartości
  - Moduł III - Samoocena, określenie ograniczeń i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - Moduł IV - Poznawanie metod poszukiwania pracy i ćwiczenie praktycznych umiejętności w zakresie autoprezentacji.
          Na realizację każdego modułu przeznaczono 6 godzin. Natomiast w czasie wolnym od zajęć uczestnicy warsztatów zwiedzali Zakopane i okolice, uczestniczyli w wycieczkach między innymi: na Gubałówkę, Kasprowy Wierch czy nad Morskie Oko.
          Należy stwierdzić, że taka forma wsparcia osób niepełnosprawnych, jak warsztaty psychologiczno-integracyjne spotkała się z dużym zainteresowaniem i spełniła oczekiwania uczestników.


  Krasnystaw, 24.03.2010r.
  Europa potrzebuje wszystkich rąk do pracy


         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie w 2010 roku kontynuuje realizację projektu "Samodzielność drogą do aktywności życiowej", którego głównym założeniem jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów centrum.

         23 marca miało miejsce spotkanie informacyjno-promujące działania projektowe PCPR skierowane dla osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej. Odbyło się w budynku Transgranicznego Centrum Współpracy przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum", które bezpłatnie udostępniło obsługę i salę konferencyjną. W spotkaniu wzięło udział 40 mieszkańców powiatu krasnostawskiego. Uczestników przywitał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie Wiesław Brodowski, który zaprezentował ogólne założenia programu integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i zachęcał do uczestnictwa w projekcie.

         Zachęcał skutecznie, co przejawiło się aktywnością uczestników i wielością tematów poruszanych
  w dyskusjach. Dotyczyły one głównie zatrudnienia, ponieważ osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do rynku pracy oraz promowania pełnej integracji i uczestnictwa osób z grup defaworyzowanych w działaniach aktywizacyjnych w sferze zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.