odwiedzin: 01107
dzisiaj: 33
on-line: 1Aktywny Samorząd

 

Uwaga Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością !

Ważna zmiana dotycząca składania wniosku o dofinasowanie kosztów nauki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie informuje o możliwości składania od 24 września 2019 roku wniosków w Programie Aktywny samorząd Moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem:
https://sow.pfron.org.pl/

Przypominamy, że modyfikacje dokumentu pn. ,,Kierunki działań (…) w 2019r. obejmują możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy
w module II, na pokrycie innych kosztów kształcenia – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku
o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil zaufany jest darmowym narzędziem, którego założenie jest możliwe w kilka minut, na dedykowanej platformie ePUAP. O tym, jak założyć profil zaufany, PFRON przygotował krótki film instruktażowy.

Wraz z wnioskiem w SOW należy wypełnić wymagane poniższe załączniki, po czym należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW.

Wymagane załączniki do wniosku

1.Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1

3. Oświadczenie wnioskodawcy – załącznik nr 2

4. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni ( uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilu kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły/uczelni lub kierunku nauki) – załącznik nr 3

5. Zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku Wnioskodawcy, który jest zatrudniony) – załącznik nr 4

6. Aktualna Karta Dużej Rodziny (o ile dotyczy)

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Termin składania wniosków do 10 października 2019 roku.

____________________________________________

Nabór wniosków w ramach programu
„Aktywny samorząd” – Moduł II

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym aktualnego roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 (semestr letni)
mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie
przy ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

Termin składania wniosków 15.03.2019 r. – 30.03.2019 r.

Wnioski wraz załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie oraz do pobrania poniżej:

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl 

____________________________________________