odwiedzin: 00442
dzisiaj: 7
on-line: 3DPS KRASNYSTAW

Orzekanie o niepełnosprawności

       Osoby z powiatu krasnostawskiego orzekane są przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie.

       Wnioski wraz z dokumentacją medyczną można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm.

       Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:
- o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do szesnastego roku życia);
- o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej szesnastu lat);
- o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

       Podstawa prawna działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r poz 721);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.).

Procedura postępowania

       Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

       Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

       Wniosek osoby pełnoletniej, która nie jest ubezwłasnowolniona i ze względu na stan zdrowia nie ma zdolności pisania ani komunikowania się z otoczeniem, może podpisać osoba uprawniona do podejmowania w jej imieniu czynności prawnych. O ustanowienie osoby uprawnionej do podejmowania w imieniu tej osoby czynności prawnych musi wystąpić do sądu rodzina bądź opiekunowie ww. osób.

       W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. Członkami zespołu orzekającego są: lekarz, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

       W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej.

       Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

       Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

       Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność.

       Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub do stopnia niepełnosprawności.

       W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, kserokopię orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu) oraz jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia). Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

       Czas oczekiwania na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej wynosi ok. 1 tygodnia.

       Orzeczenie oraz legitymację można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje swój dowód osobisty.

       Od 1 stycznia 2010 roku Powiatowy Zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej tylko na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności.

Termin załatwienia sprawy

       Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art.35 KPA).

       Orzeczenie zawierające określony stopień i kod niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.

       Od 1 styczna 2010 r. /w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003r/ osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

       Orzeczenia nie stanowią podstawy wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 01.10.2003 r. także renty socjalnej.


       Do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną, np.:
- karty informacyjne leczenia szpitalnego,
- karty informacyjne leczenia sanatoryjnego,
- opisy badań /RTG, EEG, EKG, USG, inne./
- opinie psychologiczne
- zaświadczenia lekarskie itp.
- wcześniejsze zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.

       Zespół przyjmuje kserokopie dokumentacji medycznej, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem /w związku z tym należy wraz z kserokopiami dostarczyć oryginały/.

       Posiadane zdjęcia RTG należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 12, tel. /82/ 576 72 97 wew.23