odwiedzin: 00444
dzisiaj: 9
on-line: 1Ogłoszenia

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE  

Uprzejmie informuję, iż wnioski na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów rehabilitacyjnych można składać od dnia
4 stycznia 2021 roku od godziny 7.30.

Przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie ustawiona będzie skrzynka nadawcza, w której należy umieścić wniosek. Osoby, które chcą otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku muszą posiadać kserokopię składanych dokumentów i zgłosić ten fakt obsłudze. Jednocześnie nadmieniam, iż wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON można także składać w formie elektronicznej w systemie SOW lub formie papierowej za pośrednictwem Poczty. 

                                                                                                                          

Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. „Aktywni i samodzielni” przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


  dokumenty do pobrania:
- zarządzenie
- umowa
- przetwarzanie danych
- wzór oferty
- wzór sprawozdania

                                                            

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Aktywni i samodzielni"

dokumenty do pobrania:
- ogłoszenie
- formularz zgłoszeniowy

                                                            

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

                                                                                Dyrektor

                                                                                   Waldemar Fedorowicz

Pobierz aktualny wniosek

_______________________________________________________

____________________________________________________________

Zapytanie ofertowe:
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

Zapytanie ofertowe:
                                                                                                                                                                           

UZUPEŁNIENIE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Dotyczy części Wykonawca zapewni)

Dotyczy: Zorganizowania i przeprowadzenia 10 – dniowego treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych dla 20 wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w tym ich otoczenia zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku 13 – 18 lat, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, mieszkających na terenie powiatu krasnostawskiego.

Zamawiający uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PCPR-V.221.5.2014r

W części dotyczącej „Wykonawca zapewni” dodaje się po punkcie 1 punkt 1a o treści:

1a dietę bezglutenową dla 1 uczestnika zajęć

                                                                                                                     

Zapytanie ofertowe:
                                                                                                                    

NST Sp. z o. o. oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
zapraszają do udziału 
w projekcie „Wszyscy na START”

Oferujemy:

bezpłatne usługi doradczo-szkoleniowe i możliwość uzyskania dotacji inwestycyjnej w wysokości do 33 000 zł/osobę dla 35 Uczestniczek/Uczestników projektu oraz skorzystania ze wsparcia pomostowego (1 200 zł/miesiąc wypłacanego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej).

Zapraszamy:

osoby niezatrudnione (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) zamieszkałe na terenie powiatu: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.


Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób, w tym:

a)    25 mężczyzn i 25 kobiet (w tym wchodzących lub powracających na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci),

b)    40 osób bezrobotnych (w tym 20 kobiet) i 10 osób nieaktywnych zawodowo
(w tym 5 kobiet),

c)    co najmniej 25 osób mieścić się będzie w przedziale wiekowym 18-30 lat.

Rekrutacja do projektu:

od 23 czerwca do 4 lipca 2014 roku

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Lokalnych Biur Obsługi Projektu:

- w Chełmie: Filia FRL, pl. Niepodległości 1, pok. 46, tel. 82 563 24 29, 82 560 20 20

 

- w Krasnymstawie: Filia FRL, ul. Sobieskiego 3, pok. 220, tel. 82 576 13 80

 

Po dokumenty rekrutacyjne zapraszamy na stronę:

www.nst-chelm.pl lub www.fundacja.lublin.pl


  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                    

Zapytanie ofertowe:k2                                                                                                                     Dokumenty do pobrania


                NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd”          

                      MODUŁ I                                    

Więcej informacji ...

plakat

                                                                                 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie konytnuuje w 2012r realizację projektu systemowego „Samodzielność drogą do aktywności życiowej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt realizowany jest już po raz kolejny od 2008 roku.

________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________