odwiedzin: 00402
dzisiaj: 40
on-line: 1Ogłoszenia

____________________________________________________________

Zapytanie ofertowe:
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

Zapytanie ofertowe:
                                                                                                                                                                           

UZUPEŁNIENIE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Dotyczy części Wykonawca zapewni)

Dotyczy: Zorganizowania i przeprowadzenia 10 – dniowego treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych dla 20 wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w tym ich otoczenia zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku 13 – 18 lat, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, mieszkających na terenie powiatu krasnostawskiego.

Zamawiający uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PCPR-V.221.5.2014r

W części dotyczącej „Wykonawca zapewni” dodaje się po punkcie 1 punkt 1a o treści:

1a dietę bezglutenową dla 1 uczestnika zajęć

                                                                                                                     

Zapytanie ofertowe:
                                                                                                                    

NST Sp. z o. o. oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
zapraszają do udziału 
w projekcie „Wszyscy na START”

Oferujemy:

bezpłatne usługi doradczo-szkoleniowe i możliwość uzyskania dotacji inwestycyjnej w wysokości do 33 000 zł/osobę dla 35 Uczestniczek/Uczestników projektu oraz skorzystania ze wsparcia pomostowego (1 200 zł/miesiąc wypłacanego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej).

Zapraszamy:

osoby niezatrudnione (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) zamieszkałe na terenie powiatu: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.


Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób, w tym:

a)    25 mężczyzn i 25 kobiet (w tym wchodzących lub powracających na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci),

b)    40 osób bezrobotnych (w tym 20 kobiet) i 10 osób nieaktywnych zawodowo
(w tym 5 kobiet),

c)    co najmniej 25 osób mieścić się będzie w przedziale wiekowym 18-30 lat.

Rekrutacja do projektu:

od 23 czerwca do 4 lipca 2014 roku

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Lokalnych Biur Obsługi Projektu:

- w Chełmie: Filia FRL, pl. Niepodległości 1, pok. 46, tel. 82 563 24 29, 82 560 20 20

 

- w Krasnymstawie: Filia FRL, ul. Sobieskiego 3, pok. 220, tel. 82 576 13 80

 

Po dokumenty rekrutacyjne zapraszamy na stronę:

www.nst-chelm.pl lub www.fundacja.lublin.pl


  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                    

Zapytanie ofertowe:k2                                                                                                                     Dokumenty do pobrania


                NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd”          

                      MODUŁ I                                    

Więcej informacji ...

plakat

                                                                                 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie konytnuuje w 2012r realizację projektu systemowego „Samodzielność drogą do aktywności życiowej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt realizowany jest już po raz kolejny od 2008 roku.

________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________