odwiedzin: 00440
dzisiaj: 5
on-line: 1POKL

   

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w dniu 29 marca 2013 roku
w ramach projektu „Biznes bez barier”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Krasnymstawie projekt „Biznes bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, iż w dniu
4 kwietnia 2013 roku  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy listę rankingową Wniosków
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Biznes bez barier”.

W związku z akceptacją zmian we wniosku o dofinasowanie projektu „Biznes bez barier” zaakceptowanym przez  IW (IP2) w dniu 11.03.2013 roku oraz zgodnie z aktualnym Regulaminem rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie „Biznes bez barier” oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Biznes bez barier”, przedłużone wsparcie pomostowe zostało przyznane każdemu z 20 Beneficjentów pomocy w łącznej wysokości 4 480,00 zł/osobę i wypłacane będzie w miesięcznych transzach po 748,00 zł przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Informujemy także, iż podpisanie Aneksu do Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego nastąpi w dniu 17.04.2013 roku

- w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, pok. 47 (dla Uczestników grupy BBB/CH)

- w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 220 (dla Uczestników grupy BBB/KR)

Prosimy o niezawodne stawienie się w wyznaczonym terminie!

- lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe

                                                                                                     

Zmiany dotyczące

Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia  w projekcie
„Biznes bez barier”

i Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Biznes bez barier”

- akceptacja IP2 z dnia 11.03.2013

Zamieszczamy do wiadomości Uczestników/Uczestniczek projektu zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia  w projekcie „Biznes bez barier” oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Biznes bez barier”, zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w dniu 11.03.2013.

                                                                                                     

 Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
w ramach projektu "Biznes bez barier"

UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU
„BIZNES BEZ BARIER”!!! – REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 marca 2013 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”.

Beneficjenci pomocy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu, będą mogli składać wnioski
w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Przypominamy, iż zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych, Beneficjent pomocy składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie przedłużonego wparcia pomostowego wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) nie później niż w 5 miesiącu otrzymywania wsparcia.

 

Pliki do pobrania dostępne są na stronach internetowych:

www.fundacja.lublin.pl

www.bip.chelmski.iap.pl

www.pcprkrasnystaw.pl 

lub w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie

                                                                                                                                                               

Informacja dla Beneficjentów Pomocy
– Uczestników/Uczestniczek projektu „Biznes bez barier”

Przypominamy, iż zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjenci projektu „Biznes bez barier”, są zobowiązani do umieszczania na oryginałach faktur lub innych dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej, opisu informującego o współfinansowaniu przez Unię Europejską zgodnego ze wzorem: „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

W załączniku do pobrania wzór opisu dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków rozliczanych w ramach dotacji i wsparcia pomostowego:

 1. Opis faktury (innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających dokonanie wydatków rozliczanych wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
 2. Opis faktury (innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających dokonanie wydatków rozliczanych podstawowego wsparcia pomostowego
                                                                                                                       

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości
dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków
w dniu 2 października 2012 roku oraz
wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków
w dniu 4 października 2012 roku w ramach projektu „Biznes bez barier”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Krasnymstawie projekt „Biznes bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, iż w dniu
17 października 2012 roku  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), zatwierdził Protokół
z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków
na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy listy rankingowe Wniosków
o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”.

                                                                                                                        

Nabór wniosków 
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 
w ramach projektu „Biznes bez barier”


UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU „BIZNES BEZ BARIER”!!! – REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!!


Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 11 do 12 września 2012 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”. Beneficjenci pomocy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu, będą mogli składać wnioski w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie, czynnych w godzinach od 8.00 do 15.00.


Przypominamy, iż zgodnie z § 7 pkt 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych, Beneficjent pomocy składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie podstawowego wparcia pomostowego wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).


Pliki do pobrania dostępne są na stronach internetowych:

www.fundacja.lublin.pl

www.bip.chelmski.iap.pl

www.pcprkrasnystaw.pl 

lub w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie


                                                                                                                         

Nabór wniosków
o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w ramach projektu „Biznes bez barier”


UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU „BIZNES BEZ BARIER”!!! – REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!!


Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 11 do 12 września 2012 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Biznes bez barier”. Beneficjenci pomocy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu, będą mogli składać wnioski w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie, czynnych w godzinach od 8.00 do 15.00.


Przypominamy, iż zgodnie z § 4 pkt 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych, Beneficjent pomocy składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).


Oprócz załączników wymienionych we wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Beneficjenci pomocy zobowiązani są złożyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Pliki do pobrania dostępne są na stronach internetowych:

www.fundacja.lublin.pl

www.bip.chelmski.iap.pl

www.pcprkrasnystaw.pl 


lub w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie i Krasnymstawie


                                                                                                                          

Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie
„Biznes bez barier”

W dniu dzisiejszym zamieszczamy do wiadomości Uczestników/Uczestniczek projektu zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie „Biznes bez barier”, zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

         Dokument do pobrania:   Regulamin

                                                                                                                        

Regulaminy Komisji Oceny Wniosków
w projekcie „Biznes bez barier”


W dniu dzisiejszym zamieszczamy do wiadomości Uczestników/Uczestniczek projektu:

 1. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes bez barier”

 2. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes bez barier”

zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

                                                                                                                          

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.06.2012r.) zamieszczamy listę rankingową i listę rezerwową (dodatkowy nabór) osób ubiegających się o udział w projekcie „Biznes bez barier” (dostępne również w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu). Wszystkie osoby otrzymają pisma z informacją o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
  Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione na piśmie o przyczynach odrzucenia aplikacji, wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym. Dołączone zostaną kserokopie Karty oceny formularza rekrutacyjnego potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  Zgodnie z zapisem § 9 punkt 11 Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie „Biznes bez barier”, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały obowiązek dostarczyć do Lokalnych Biur Obsługi Projektu (przed dniem podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy/urzędu miasta, że w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej. Osoby, które nie dostarczą w/w zaświadczenia zostaną wykluczone z udziału w projekcie.
  Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

nformujemy, że rekrutacja do projektu „Biznes bez barier”
została zakończona w dniu 21.06.2012 o godz. 16.00!!!

                                                                                                                        

Dodatkowy nabór do projektu „Biznes bez barier”

nr umowy POKL.06.02.00-06-109/11-00

Na podstawie §5 ust.20 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie informuje o dodatkowym naborze Kandydatek do udziału w projekcie spełniających łącznie poniższe kryteria:

KOBIETA:

 • nieaktywna zawodowo,

 • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

 • zamieszkała na terenie jednego z powiatów: chełmskiego ziemskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego lub Miasta Chełm,

 • zainteresowana pozyskaniem dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.


Nabór prowadzony będzie do momentu osiągnięcia zakładanego wskaźnika.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pilny kontakt z Lokalnym Biurem Obsługi Projektu w Chełmie Pl. Niepodległości 1, pok. 46, tel. 82 563-24-29

                                                                                                                     

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (01.06.2012r.) zamieszczamy listy rankingowe osób ubiegających się o udział w projekcie „Biznes bez barier” (dostępne również w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu).

Wszystkie osoby otrzymają pisma z informacją o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione na piśmie o przyczynach odrzucenia aplikacji, wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym. Do pism dołączone zostaną kserokopie Kart oceny formularza rekrutacyjnego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.

Zgodnie z zapisem § 9 punkt 11 Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie „Biznes bez barier”, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały obowiązek dostarczyć do Lokalnych Biur Obsługi Projektu (przed dniem podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy/urzędu miasta, że w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej. Osoby, które nie dostarczą w/w zaświadczenia zostaną wykluczone z udziału w projekcie.

                                                                                                                        

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Biznes bez barier” została zakończona w dniu 16.05.2012 o godz. 16.00!!

                                                                                                                        
                                                                                                                         

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Biznes bez barier”!

Informujemy, iż na podstawie §5 ust. 20 „Regulaminu Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie”, rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do projektu "Biznes bez barier" zostaje wydłużona do dnia 16 maja 2012 roku do godz.16:00.


                                                                                                                         

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

oraz Partnerzy projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie


zapraszają do udziału 

w projekcie „Biznes bez barier”


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013
,

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Cel projektu:

Stymulowanie i rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów: chełmskiego ziemskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego oraz Miasta Chełma poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego
i finansowego 20 osobom niepełnosprawnym (w tym min. 11 kobietom) z terenu objętego projektem na utworzenie 20 mikroprzedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. – 31.10.2013 r.


W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

   1.  Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania – 2 godz. na osobę,

 • indywidualne wsparcie doradcze przedszkoleniowe – 4 godz. na osobę,

 • szkolenie grupowe „Własna firma” z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 10-osobowych grup w Chełmie
  i Krasnymstawie – 60 godz.,

 • indywidualne wsparcie doradcze poszkoleniowe m. in. pomoc w opracowaniu wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z załącznikami i biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – 12 godz. na osobę.

   2. Wsparcie finansowe–środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 35 000 zł/osobę
  dla 20 uczestniczek/ów projektu.

   3. Wsparcie pomostowe:
 • Specjalistyczne usługi szkoleniowo-doradcze udzielane przez
  12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej

 • doradztwo specjalistyczne – indywidualne konsultacje tematyczne oraz pomoc ad hoc, m. in. z zakresu rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego – średnio 30 godz. na osobę.

 • szkolenia grupowe dla 10-osobowych grup w Chełmie i Krasnymstawie:

- „Skuteczne techniki promocji i sprzedaży” – 16 godz.

- „Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami”– 8 godz.

 • Wsparcie finansowe

 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/mies. wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  dla 20 uczestniczek/ów projektu,

 • przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/mies. wypłacane przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  dla 15 uczestniczek/ów projektu.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 20 osób (w tym min. 11 kobiet) niepełnosprawnych, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie pow. chełmskiego ziemskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego oraz Miasta Chełma zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Projekt obejmuje wsparciem w szczególności:

 • kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej
  z urodzeniem lub wychowaniem dziecka,

 • osoby po 45 roku życia zamieszkujące na terenach gm. wiejskiej
  i miejsko-wiejskiej zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych,

 • osoby deklarujące podjęcie działalności gospodarczej w branżach: badawcza, ochrona środowiska oraz zw. z energią odnawialną.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Lokalne Biuro Obsługi Projektu w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 79

tel. 82 563 24 29

Lokalne Biuro Obsługi Projektu w Krasnymstawie: ul. Sobieskiego 3, pok. 15, tel 82 576 72 97, wew. 15 lub pok 220, tel 82 576 13 80

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony

Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny.

Rekrutacja kandydatów do projektu planowana jest w okresie marzec/maj 2012 r.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu zostaną udostępnione kandydatom niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i zamieszczone 10 dni roboczych przed rozpoczęciem procesu rekrutacji w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.

Aktualne informacje dot. projektu będą dostępne na stronach internetowych:

www.fundacja.lublin.pl

www.bip.chelmski.iap.pl

www.pcprkrasnystaw.plPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie realizuje projekt
"Samodzielność drogą do aktywności życiowej" współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie     Umowa na realizację projektu systemowego "Samodzielność drogą do aktywności życiowej" została zawarta na okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2013 roku.

     Na przestrzeni ostatnich lat w powiecie krasnostawskim obserwuje się wzrost liczby osób żyjących w ubóstwie, które powoduje wykluczenie tych osób z życia społecznego. Na marginalizacje społeczną są narażone szczególnie osoby niepełnosprawne i opuszczające zastępcze formy opieki rodzinnej. W powiecie krasnostawskim jest ok. 412 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w tym około 49% kobiet w wieku od 16 do 60 lat. We wrześniu 2009 roku zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych było 145 osób, co stanowi 3,6% ogólnej liczby bezrobotnych (4023 osoby), w tym ok. 48% kobiet. Na terenie powiatu funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze obejmujące opieką 115 osób, 43 rodziny zastępcze, w których przebywa pod opieką 61 dzieci oraz dwa warsztaty terapii zajęciowej wspierające 60 osób niepełnosprawnych. Każdego roku zastępcze formy opieki opuszczają podopieczni, którzy wymagają systemowej pomocy. Liczebność tej grupy powiększają wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W sumie z 236 osób wyżej wskazanych, wsparciem obejmiemy 130 osób, co stanowi 55 % (w tym ok. 55 % stanowią kobiety). W ogólnej liczbie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie zauważa się znacznych dysproporcji wg płci.

     Projekt ma na celu (cel ogólny) wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych osób usamodzielnianych, z rodzin zastępczych, z placówek opiekuńczo-wychowawczych i niepełnosprawnych, umożliwiając im większą aktywizację społeczną i zawodową. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, do których zaliczyć można m.in.: rozwój form aktywnej integracji poprzez indywidualne programy usamodzielnień, program aktywności lokalnej oraz program integracji społecznej i zawodowej os. niepełnosprawnych, w których zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji obejmujące: aktywizację edukacyjną, społeczną, zdrowotną i zawodową.

     Planowane działania są spójne z założeniami i celami zawartymi w: PO KL, Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, Planie Działania Priorytetu VII na 2010 rok, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2006-2020, Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego 2005-2013, Powiatowym programem opieki nad dzieckiem i rodziną oraz profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży 2008-2010, Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Krasnostawskiego na lata 2005-2010 (spełniony wymóg merytoryczny projektu).Ponadto realizowane szkolenia, kursy, zakupy zostaną przeprowadzone zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

     Zgodność celów projektu "Samodzielność drogą do aktywności życiowej" oraz w/w dokumentów zawiera się w obszarze oddziaływania, który wpływa na wzrost poziomu integracji społecznej, zapobieganie i rozwiązywanie występujących obecnie i potencjalnych problemów społecznych trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Lubelszczyzny zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych.

     Realizacja projektu systemowego nie byłaby możliwa bez środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Projekt obejmie wsparciem 130 mieszkańców powiatu krasnostawskiego w wieku 15-64 lat, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo. Uczestnikami projektu jest: 25 usamodzielnianych wychowanków objętych zostanie indywidualnym programem usamodzielnienia (ok. 60% stanowić będą kobiety), 45 osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zostanie objęta programem aktywności lokalnej (ok.60% to kobiety) oraz 60 os. niepełnosprawnych weźmie udział w programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (ok.60% to kobiety). Wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu są w wieku aktywności zawodowej, nieaktywni, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Większość z tej 130 osobowej grupy stanowić będą kobiety (ok. 60%), gdyż one na terenie naszego powiatu stanowią liczniejszą grupę populacji.

     Usamodzielniający się wychowankowie są w wieku 18-25 lat. Są to również pełnoletni wychowankowie pozostający w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych po ukończeniu 18 roku życia. Osoby z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych są w wieku 15-18 i wszyscy oni pochodzą z rodzin wieloproblemowych.

     Większość osób objętych pomocą usamodzielnienia jest nieaktywna zawodowo, bezrobotna i ma trudności z integracją społeczną i zawodową. Zadania aktywnej integracji obejmą również osoby niepełnosprawne. Rekrutować będą się z warsztatów terapii zajęciowej i środowiska pozostających bez pracy. Pozostawanie bez pracy generuje złe zjawiska społeczne dotykające w pierwszej kolejności jednostkę i rodzinę następnie grupy i społeczności lokalne. To sugeruje konieczność podjęcia działań mających na celu wykorzystanie ich kapitału ludzkiego, co będzie z korzyścią dla nich samych jak i lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Podjęte działania wykorzystujące narzędzia pracy socjalnej mają przynieść efekty w przezwyciężeniu trudności naszych klientów by mogli w jak najszerszym zakresie uczestniczyć w życiu społecznym w każdej sferze jego aktywności, głównie w zawodowej i edukacyjnej.

     Osoby usamodzielniane charakteryzują się niskimi kwalifikacjami zawodowymi nieadekwatnymi do potrzeb lokalnego rynku pracy. Są to często osoby o niskiej samoocenie, mało zmotywowane, niepotrafiące odnaleźć się w życiu społecznym i zawodowym. Natomiast osoby niepełnosprawne nie mają często wykształconych podstawowych umiejętności społecznych niezbędnych do podjęcia pracy tj: punktualność, sumienność oraz obowiązkowość.

     Dlatego też niezbędne wydaje się podjęcie działań na rzecz tych osób.

     Dobór grupy docelowej zostanie dokonany na podstawie prowadzonej przez PCPR w Krasnymstawie dokumentacji opisującej sytuację materialno-bytową oraz status społeczny i zawodowy potencjalnych uczestników projektu.

     Jednym z kryteriów doboru uczestników będzie ich potencjał własny, jaki może być wykorzystany do powrotu na rynek pracy.