odwiedzin: 00445
dzisiaj: 10
on-line: 2sprzęt rehabilitacyjnyZaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 
1) które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, tj. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub KRUS (przed 1 stycznia 1998 r.), 
2) których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 
- 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 
3) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może dotyczyć jedynie kosztów poniesionych przez wnioskodawcę po zawarciu stosownej umowy o przyznanie dofinansowania. 
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Dokumenty wymagane do uzyskania dofinansowania: 

1) wniosek o dofinansowanie;
2) faktura pro forma (oferta cenowa) na sprzęt rehabilitacyjny wystawiona na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne lub jego przedstawiciela ustawowego; 
3) kopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, bądź też kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka; 
4) oświadczenie o miejscu pobytu stałego;

5) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;
6) opinia lekarska potwierdzająca konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,(Dz. U. z 2020 r., poz.426).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926). 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

2. Oświadczenie o miejscu pobytu stałego;

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 10, tel. /82/ 576 72 97 wew. 29 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 
Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację tego zadania. 

       Dokumenty wymagane do uzyskania dofinansowania: 
- Aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące) - w przypadku wniosku składanego przez organizację pozarządową; 
- Statut; 
- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wnioskodawcy; 
- Sposób reprezentacji (z mocy ustawy, wpis w rejestrze sądowym, pełnomocnictwo); 
- Potwierdzenie posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach; 
- Oświadczenie Wnioskodawcy o nieposiadaniu zaległości wobec PFRON oraz o tym, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy; 
- Kalkulacja wydatków związanych z przedmiotem wniosku; 
- Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON; 
- W przypadku gdy Wnioskodawca jest: przedsiębiorcą, do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców; 
- W przypadku gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej, do wniosku dołącza się: 
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, 
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku, 
c) informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

 Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dz. U. z 2015r. poz. 926. 

Dokumenty do pobrania:

- wniosek osoby fizyczne

- wniosek osoby prawne

- oświadczenie o miejscu pobytu stałego

- klauzula informacyjna

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 10, tel. /82/ 576 72 97 wew. 29