odwiedzin: 00440
dzisiaj: 5
on-line: 1orzekanie o niepełnosprawności

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej

       Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, w której czas trwania zajęć wynosi do 7 godzin dziennie, łącznie 35 godzin tygodniowo.

       Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Celem działania warsztatu jest rehabilitacja prowadząca do włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy oraz przygotowująca uczestników do życia w środowisku społecznym. Terapia przebiega zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, opracowanym dla każdego uczestnika przez radę programową warsztatu.

       Osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy, ubiegająca się o przyjęcie do warsztatu powinna mieć wskazanie do tego rodzaju rehabilitacji w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności oraz powinna złożyć podanie do WTZ z prośbą o przyjęcie.

       Działalność warsztatów dofinansowywana jest ze środków PFRON. Na terenie powiatu krasnostawskiego funkcjonują 2 warsztaty dla których organem założycielskim i prowadzącym są organizacje pozarządowe:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

       W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych.  Są to osoby, których niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu orzeczniczego.

      
www.ksnron.org

2. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w Żułowie.

       Uczestnikami zajęć terapeutycznych jest 30 osób niepełnosprawnych. Stosowane formy terapii zajęciowej dostosowane jest do zainteresowań i możliwości psychofizycznych uczestników.


Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 11, tel. /82/ 576 72 97 wew. 25